Rastislav Sedlacik
tel.: +421 908 180 860‬
email: ra100sedlacik@gmail.com